Found an interesting story?

Giorgi takes the mound