Found an interesting story?

Namura takes over Sasebo