Found an interesting story?

Ferguson to stay Scottish